• Aktuellt på Herresta

Medlemsmöte i Tomtstugan

Styrelsen har under 2023 arbetat med att ta fram ett nytt förslag på Parkvårdsplan i syfte att presenteras på kommande årsstämma. Dessutom har styrelsen påbörjat revidering och säkerställande av underhållsplanerna för GA2 och GA3. Söndagen 28 januari bjöds medlemmar inom HSF att ta del av resultatet av arbetet. Parkrvårdsplanen på en nivå av färdigställande där en helhet kunde presenteras medan underhållsplanerna är processer i utveckling, där ingenting ännu är klart.

I Tomtstugan samlades 34 åhörare för att ta del styrelsens arbete och replikera på det som presenterades. På Teams skulle ytterligare 8 vara med, dessvärre hade vi en del tekniska problem med Teams så alla lyckades inte ansluta sig.

Inledning
Mötet inleddes med en presentation av vad det innebär att vara en samfällighet, hur samfälligheten avgränsas av förrättningens innehåll (GA2 och GA3), samt hur styrelsen ser på sin roll att förvalta det förrättningen definierar.

Parkvårdsplanen
Övergripande målsättning med Parkvårdsplanen är att parkmarken ska fungera som en god parkmiljö för rekreation och gemensamt nyttjande.Vi ska skapa säkra gemensamma grönområden och strövområden i närområdet runt de privatägda tomterna.Långsiktigt är målsättningen att all mark ska vara parkmark och göras tillgänglig för medlemmarna.

Därefter förklarades skillnaden mellan den långsiktiga Parkvårdsplanen och den mer kortsiktiga Skötselplanen. Parkvårdsplanen är en plan som ligger fast över längre tid, medan Skötselplanen är en handgriplig plan som presenteras och förankras årligen på årsstämman.

Vilka delar av Herresta som påverkas av Parkvårdsplanen visades på en karta, där också status och åtgärder per område på kartan diskuterades.

En viktig sak som poängterades var förhållandet mellan sociala värden, biologiska värden och ekonomiska värden. Där människor bor och rör sig så ska de sociala värdena prioriteras medan de biologiska värdena ska lyftas fram i övriga områden. Parkvårdsplanen har inga ambitioner att prioritera ekonomiska värden. Vi har inga förutsättningar att driva ett rationellt skogsbruk.

Nästa steg
Efter att styrelsen tagit del av synpunkter från medlemmarna på medlemsmötena kommer styrelsen att besluta om det slutliga innehållet i den parkvårdsplan som läggs fram på årsstämman i april 2024.

Underhållsplan GA2
Lagstiftningen för samfälligheter slår fast att vi är skyldiga att underhålla det som beskrivs i förrättningen så att funktion och värde bibehålls. Gällande vårt vägnät är styrelsen osäker på om vår nuvarande finansieringsplan för framtida vägomläggningar är tillräcklig. På mötet presenterades en hel del material som indikerar att så kan vara fallet. Styrelsen kommer dock att skaffa ytterligare kunskap i frågan innan vi drar några säkra slutsatser som kan komma att få konsekvenser på årsavgiftens storlek.

För att kunna presentera beslutunderlag på kvalificerad grund kommer vi att anlita ett företag som professionellt utför vägbesiktningar och tar fram underhållsplaner. Vi behöver få sakkunniga svar på ett antal kritiska frågor samt professionella rekommendationer kring tidsplaner för vägomläggning samt hur vi ska lägga upp finansieringen.

Underhållsplan GA3
Styrelsen har påbörjat detaljeringen av underhållsbehovet inom GA3. Hittills gör styrelsen bedömningen att den avsättning om 100 kkr / år som görs för långsiktigt underhållsarbete inom GA3 är tillräcklig. Mer detaljer kring underhåll inom GA3 kommer att presenteras senare.

Nytt möte
Söndag 11 februari kl 13:00 repriserar styrelsen det här mötet. Vi hoppas se många nya besökare samtidigt som vi hoppas att vi får ordning på Teamstekniken så att alla som vill vara med via Teams också kan få vara det.

Kommentera gärna:

  • Peder Walraamoen • 29 januari 2024 08:05:46
    Jag kommer på mötet den 11 februari

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

  • David Alveblad » Efterlysning:  ”I den "Blogg" som har adress enligt ovan, så finns en massa bilder från händelse..”

  • Johan Ehnbom » Extra insatser på vårens arbetsdag:  ”Tack för all hjälp på städdagen med att fixa till allt uppbökat gräset på Norra ”

  • Niklas Carina » Flera vildsvin skjutna:  ”Vildsvin nattetid 13:e April mellan Kummelvägen 18 och 20.”

  • Inga-lill Kjell » Flera vildsvin skjutna:  ”vildsvinen har varit på nedre delen på vår tomt mot ängen . vi bor på lövnäsväge”

  • Birgitta Tell » Medlemsmöte 11 februari 2024:  ”Tack för ett informativt och tydligt möte. Jag stöttar styrelsen nya inriktnin..”

Senaste nyheter