• Viltvård

Viltvård

Tillstånd att bedriva jakt inom detaljplanelagt område

Styrelsen anlitar ett jaktlag bestående av 5 st skyddsjägare som med polisens tillstånd får skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område enligt 3 kap. 6 § ordningslagen. 
Jakten ska alltid i alla sammanhang sätta säkerheten i första rummet.
Jakten och viltvården ska bedrivas jaktetiskt korrekt och följa den jaktlagsstiftning som finns samt att vi anpassar jakten mot de skyddsjaktregler som finns för jakt efter vildsvin, rådjur, kaniner och annat vilt  inom stadsplanebyggt område. Övrigt vilt jagas enligt jakttidtabell.

Målet med jakten
Oönskat vilt ska inte känna sig trygga inom vårt fritidshusområde. Det ska inte heller finnas bofast vilt inom området. För att nå detta mål har föreningen samarbete med ett lokalt jaktlag. Viltets närvaro förväntas successivt minska, men vi kan inte räkna med att de försvinner helt. 

ANMÄL om jaktlaget får jaga från DIN TOMT -  FORMULÄR LÄNGRE NED PÅ SIDAN
 

Styrelsens samarbete med jaktlaget

Styrelsen har en arbetsgrupp med fokus på viltfrågorna inom området. En representant från gruppen har en ständig dialog med jaktledaren. Det finns två viltkameror för att kunna monteras upp på platser där viltet har en frekventare närvaro så att jaktlaget kan få en uppfattning om vid vilken tid på dygnet som viltet är på plats. Det har även anskaffats belysning för att kunna monteras i anslutning till tomter där vilt skapar problem. Nu fortsätter vi med olika åtgärder för att förstärka arbetet med att nå vårt mål (se ovan). 
 

Jaktlagets samarbete med Herresta Gård

I samband med större drevjakter på Herresta Gård jagar jaktlaget inne på vårt tomtområde med hindar i syfte att öka trycket och minska mängden vildsviin och rådjur i gränsområdet mellan markerna.
 

Inriktning för jaktlaget

– Att störa vildsvinen i området så att inga bofasta etableringar förekommer.
– Att genom avskjutning få vildsvinen att undvika samfällighetens marker.
– Att fortsatt genomföra, på ett förvaltningsmässigt bra sätt, jakt på rådjur för att minska skadeverkningar.
– Att genomföra skyddsjakt av kaniner med jämna mellanrum och vid behov.
– Att genomföra avskjutning av gäss samt skyddsjakt vid badplatser med jämna mellanrum och vid behov.
– Att genomföra skyddsjakt på kråkor, räv och grävling efter framställan från samfälligheten.
 

Verksamhetsrapport Jakt och viltvård 2022

Vill inleda med att först, som tidigare år, tacka för de inrapporterade observationer som skickats in. De är en viktig del för oss när vi ska planera och genomföra våra jakter och åtgärder. Även detta år har vi mötts på ett positivt och trevligt sätt när vi varit ute.
Vildsvinens närvaro inom tomtområdet har även under 2022 varit mycket varierande. Variationen på platser och tid på dygnet gör att det inte är helt enkelt att bedriva en effektiv och säker jakt. Jakten har bedrivits som vak- och pyrschjakt, under kvällar och nätter, och jakt med drivande/stötande hund inne på tomtområdet och det med största hänsyn mot er boende som var på området under dessa helger eller vardagar. Avskjutningen av vildsvin har legat på en jämn nivå de senaste åren medan rådjur har varierat något mer. Två av rådjuren, under 2022, har avlivats då de varit mycket avmagrade och haft tydlig tecken på diarré.

Kaninerna upplever vi fortfarande håller sig på en låg nivå efter kaningulsotens härjningar men vi har observerat en svag ökning av populationen. Börjar ni uppleva problem så rapportera via rapporteringsverktyget på hemsidan. Inga kaniner skjutna under året.
Vi har under de senaste åren haft ett bra samarbete med Fredrik Paus på Herresta gård. I samband med de större drevjakterna på Herresta gård så försöker vi samtidigt jaga inne på området med hundar i syfte att öka trycket och minska mängden vildsvin och rådjur i gränsområdet mellan markerna. Under dessa jakter påträffades endast rådjur, inga vilt fälldes vid dessa jakter. Vi kommer att fortsätta detta samarbete.

Allmänt:
Jaktlaget är, från våren 2022 fyra st. skyddsjägare. Samtliga 4 medlemmar har gällande polistillstånd att få skjuta med eldhandvapen inom detaljplanelagt område enligt 3 kap. 6 § ordningslagen.
Jakten ska alltid i alla sammanhang sätta säkerheten i första rummet.
Jakten och viltvården ska bedrivas jaktetiskt korrekt och följa den jaktlagsstiftning som finns samt att vi anpassar jakten mot de skyddsjaktregler som finns för jakt efter vildsvin och kaniner inom stadsplanebyggt område. Övrigt vilt jagas enligt jakttidtabell.

På uppdrag av Herresta samfällighets styrelse
2023-01-28
Jan W Ödman
Jaktledare

Inventering pågår - får jaktlaget tillstånd att jaga från din tomt?
För att underlätta för jägarna att sitta pass och skjuta vildsvin när de vet var vildsvinen finns behövs en inventering av lämpliga tomter samt ett godkännande från tomtägare till de tomter som är lämpliga att skjuta ifrån. Ju fler som lämnar tillstånd desto bättre möjlighet får vi att mota bort vildsvinen.
Anmäl om du godkänner att jaktlaget jagar från din tomt om behov uppstår.
Jaktlaget gör en bedömning om tomten är lämplig.

Ge ditt godkännande här!

  • Ange både fastighetsbeteckning och din adress, tack.

Avskjutning 2022
5 vildsvin
4 rådjur


Avskjutning 2021
4 vildsvin
1 rådjur

Avskjutning 2020
5 vildsvin
6 rådjur
2 harar

Avskjutning 2019 
15 vildsvin 
  8 rådjur
  1 skabbräv


Herresta Gård bedriver också jakt som minskar närvaro av vildsvin hos oss.

TIPS FÖR ATT MINSKA NÄRVARON AV VILDSVIN
  • Låt inte fallfrukt ligga framme det drar till sig vildsvin.
  • Sätt finmaskigt nät runt grönsaker och bärbuskar för att göra det svårare för kaninerna att komma åt dem.
  • Rishögar är perfekta gömställen för både vildsvin och kaniner. Elda upp de högar som finns på och i närheten av era tomter när detta är tillåtet att elda.

Anmäl alltid oönskat vilt till jaktlaget så att de får kännedom om var problemen finns och hur djuren rör sig.Tack !

Anmälan oönskat vilt

  • Ange om det gäller vildsvin, rådjur, kanin, älg eller annat
  • Vi behöver veta om du såg vilt eller om du sett skador av vilt
  • Förtydliga ovanstående observation