• Våra vägar (GA2)

Våra vägar

Förrättningsprotokollet delar upp vårt Herresta i två delar, GA2 som är våra vägar och GA3 som är resterande gemensamma delar i samfälligheten. Att förrättningsprotokollet är uppbyggt så ger oss en fingervisning om vägarnas betydelse, enkelt uttryckt så är våra vägar värda en förmögenhet. Vi tänker kanske inte så, men om vi tänker att vi skulle tvingas bygga upp dem på nytt, då inser vi snabbt att vägarna besitter ett betydande värde, ett värde vi måste vårda.

Vår väg och vårt vägansvar börjar vid foten av backen direkt efter allén och sträcker sig ända till Södra badet, inklussive alla små slingrande asfalterade vägar i området. Det handlar om c:a 11 km asfalterad väg, eller uttryckt på annat vis c:a 46 000 m2 asfalt.

Uppstår vägskador så har vi mycket att vinna på att lösa problemen så  snabbt som möjligt. Därför är det av största vikt att vi blir uppmärksammade på eventuella problem. Se vidare på sidan om vägunderhåll och rapportering av vägskador.
 

Ett år av vägskötsel
När vi ska beskriva ett år av vägskötsel så handlar det om vinterväghållning och sommarväghållning. För att beskriva förloppet så är det naturligast att börja på hösten.

Teckna nytt vinterväghållningsavtal
Vi har under många år anlitat Herresta Gård som vinterväghållare. Varje år sker en utvärdering av föregående vinter innan vi sätter oss ner och diskuterar kommande vinter med potentiella vinterväghållare. Ambitionen är att sluta ett vinterväghållningsavtal i god tid innan vintersäsongen börjar, vi har nog alla erfarit snö i oktober och att då inte ha en vinterväghållare som plogar är något vi vill undvika. 

Förberedelser inför vintern
Hösten innebär att vi förbereder oss för vinterväghållning. Det handlar främst om två arbetsuppgifter.

Sätta upp plogpinnar
Uppgiften kan synas banal, men görs den fel så blir det inte alls bra.

 • Sätts plogpinnarna för långt ut så kommer trafiken att köra i asfaltkanten och då riskerar vi att köra sönder kanten.
 • Sätts pinnarna för långt in så kommer tjälen att bli olika djup i vägbanan vilket kan orsaka tjälskador.
Det är bäst att låta den entreprenör som ska svara för vinterväghållningen sätta ut plogpinnarna så att det blir rätt.

Fylla på i sandlådorna
Vi har 11 sandlådor inom området:

 • Zagnerstavägen, backen -2 st
 • Söderängsvägen 1 –1 st
 • Grindstugevägen, backen –1 st
 • Karpvägen, längst upp till vänster –1 st
 • Hagstugevägen i backen –2 st
 • Trollskogsvägen långt upp i backen till höger –1 st
 • Backen mot allén –3 st
Sandlådorna finns där ifall den ordinarie sandningen inte hunnit med eller inte är tillräcklig och lådornas placering är strategiskt placerad i backar där vi löper störst risk att köra fast.
 

Farbara vintervägar
Vinterväghållningsavtalet innehåller två moment, plogning och sandning. Avtalet är så konstruerat att vinterväghållaren ansvarar för att starta plogning och sandning när vissa villkor är uppfyllda. Styrelsen kan också initiera vinterväghållningsinsatser om så erfordras. 

Det här är samfällighetens enskilt största och mest kostsamma avtal så vi försöker hela tiden hitta en balans mellan vinerväghållningsinsatser och framkomlighet. Vi kan helt enkelt inte ploga bort varje litet snökorn utan vi måste istället hitta den insatsnivå där såväl kostanden som framkomligheten optimeras.

Antalet plognings- och sandningsinsatser per vintersäsong är givetvis helt väderberoende, men insatserna blir snabbt omfattande. Bara sandningen av våra vintervägar handlar om 60 - 100 ton sand per vinter, allt beroende på hur besvärligt vinterväglag vi har att hantera. I sammanhanget ska också noteras att vi i första hand plogar för bilarnas framkomlighet. Som fotgängare på Herresta vintertid så måste man ha rätt skor på fötterna, då ofta skor med broddar..
 

Ta bort plogpinnarna
Föreningen ombesörjer själv borttagning av plogpinnarna när vinterns plogning är över. På vårens arbetsdag tar varje arbetslag bort de plogpinnar som finns i arbetsområdet, lägger dem på en vald plats och meddelar föreningens vägansvarige var pinnarna finns att hämta. Föreningens vägansvarige samlar ihop de högar av pinnar som läggs upp, samt hämtar in de plogpinnar som finns från allén och upp längs vägar där inget arbetslag jobbat.

Sandsopning
Efter varje vinter kommer en vår och våra nyss snö- och isbelagda vägar blir torra, men sandiga. Varje vår i början av maj initierar vi därför en sandsopning av vägnätet. Vi har en entreprenör som vi anlitat i många år som återkommer med sina maskiner och sopar rent.

Det grus som sopas upp läggs i en hög vid Tomtstugan. Det är fritt för alla i området att hämta gammalt väggrus ur den stora högen till vänster under trädet. Där finns också en liten hög med rent grus till höger, den högen låter vi ligga orörd.

Kantklippning
Våren kommer, sommararen knackar på dörren och hela naturen grönskar i en rasande fart. Då växer det också i våra vägrenar. I midsommarveckan genomför vi därför en kantklippning av vägrenarna på valda ställen. Vi klipper:

 • Från början av backen vid allén till Södra badet.
 • Hagstugevägen ner till Tomtstugan.
 • Grindstugevägen ner till båthamnen.
 • Rödingvägen, den obebyggda sidan (ojämna husnummer) där vassen växer.
 • Karpvägen, allmänningen där stigen går ner mot Söderängsvägen.
 • Trollskogsvägen vid allmänningen vartannat år (jämna årtal).
Finns det fler diken som borde tas omhand när vi gör kantklippning? Använd "Tyck till" som Du hittar längst ner i menyn för Våra vägar och meddela oss.

Det växer givetvis i alla andra vägrenar och diken också. Där ansvarar varje enskild tomtägare för klippningen. 

Årskostnad
Årskostnaden för att hålla våra vägar i det skick vi vill ha dem är c:a 200.000:- och då är vinterväghållningsavtalet den riktigt stora posten i sammanhanget. Vi jobbar hårt för att inte kostnaderna ska skena iväg, men ytterst är det Kung Bore som bestämmer i den här frågan. Blir det en snörik vinter så kostar det betydligt mer än om det blir en barmarksvinter.