• Parkvård

Parkvård

Ett av de uppdrag som styrelsen fick på senaste föreningsstämman var att ta fram en parkvårdsplan. Styrelsen har prioriterat detta arbete under året och har nu skrivna dokument som man vill diskutera med medlemmarna innan nästa föreningsstämma. Därför kommer vi framöver att bjuda in till informationsmöten.

I avvaktan på beslut om ny parkvårdsplan så sker ingen nertagning av träd annat än hantering av akuta situationer och farliga träd, samt de tillstånd som ges till enskilda medlemmar med önskemål om att ta ner träd på föreningens mark.

Övergripande parkvård

Styrelsen beställer gallring inom våra  parkområdena för att de ska må bättre, för att det ska vara trevligt för de boende samt för att inte vildsvin ska vilja bo eller stadigt vistas här.

Herresta Godsförvaltning genomför gallringen, i samråd med HSF styrelse,
i etapper över flera år.

Prioriteringsordning, se kartan.
Område 3 gallras under 2021

Löpande skötsel

Vid våra gemensamma arbetsdagar underhåller arbetsområdena den parkmark som ligger närmast. Underhåll genom borttagande av sly, återställande efter vildsvin mm sker inom ramen för arbetsområdets ansvar och i samverkan med angränsande arbetsområden.

Föreningen har egna röjsågar. I samråd med dina arbetsledare kan du låna röjsåg och ta bort sly på parkmarken vid andra tillfällen än vid arbetsdagar.

Kontakt till maskinansvarig
Ronnie Glysing
ronnie.glysing@gmail.com
070-9600110

Nedtagning av enstaka träd

Träd på parkmark får endast fällas av person med motorsågskörkort och efter tillstånd från styrelsen.

Meddela gärna styrelsen om du har motorsågskörkort och kan tänka dig hjälpa till vid behov, t.ex vid nedfallet träd över bilväg.

Styrelsen kan ombesörja nedtagning av enstaka träd om det föreligger allmän fara att trädet står kvar eller om det finns ett gemensamt och förankrat intresse inom ett arbetsområde.
Då budgeten för detta är begränsad sker det utifrån styrelsens prioritering av inkomna förfrågningar.