Vad gäller i vår samfällighet

Vad som gäller och vad vi som medlemmar får och inte får göra på vår gemensamma mark/byggnader regleras på flera håll. I grunden finns självklart svensk lagstiftning. Utöver det finns vår förrättning med våra gemensamhetsanläggningar GA2 och GA3, samt våra beslutade stadgar för vår samfällighetsförening. Från tid till annan kan det dock finnas behov att komplettera vad som ska gälla. Det sker genom att vi på stämmor beslutar tillsammans eller genom att styrelsen tar beslut. Vi i styrelsen tycker att det bästa är att stämman beslutar eftersom det annars är väldigt lätt att ändra beslutet.
 
Det grundläggande syftet med det vi som majoritet vill ska gälla på Herresta att skapa bra förutsättningar för gemenskap och trivsel i vårt område.
 
Styrelsen har under det senaste året gått igenom alla stämmoprotokoll från 2003, dvs då vår samfällighet bildades. Vi har lyft ut olika beslut från dessa stämmor som passar in på vad som gäller i Herresta. Utöver det har vi lyft ut saker som också passar in från vår förrättning och våra stadgar. Det här är ett grannlaga arbete som inte är avslutat. Helt säkert har vi missat saker. Kanske även du som medlem tycker något är fel och vill motionera om ändringar. Vi ber därför alla som läser den här texten att värdera innehållet och återkomma till styrelsen via formuläret i slutet på texten med synpunkter.

Arbete på gemensam mark

Vår gemensamma parkmark

Parkvårdsplanen reglerar skötseln av vår gemensamma parkmark. I parkvårdsplanen finns även alla regler för avverkning på gemensam mark.
 

Användning av motorsåg och röjsåg på uppdrag av samfälligheten

Inom HSF följer vi de regler som Arbetsmiljöverket satt upp i samband med användning av motorsåg och röjsåg på uppdrag av samfälligheten. Arbetsmiljöverkets föreskrift finns här

Generellt gäller

 • Föreningen ansvarar för att hålla en uppdaterad lista med personer som är godkända av föreningen att använda motorkedjesåg och röjsåg med klinga.
 • Personen som utför arbete ska vara minst vara 18 år fyllda.
 • Försäkring tecknad av HSF ska finnas för de som utför arbete. 
 • Den som arbetar med en motorkedjesåg eller en röjsåg ska medföra första förband. 
 • Användaren ansvarar för att utrustningen är säker och kontrollerad. 
 • Föreningens verktyg får endast användas på föreningens mark.

För motorkedjesåg 
Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och
praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas. Utbildningen ska stå i
relation till det arbete som ska utföras.  

Den som arbetar med en motorkedjesåg ska använda följande personliga skyddsutrustning: 

 • Hörselskydd. 
 • Skyddshjälm. 
 • Ögonskydd eller ansiktsskydd mot skador genom mekanisk påverkan. 
 • Skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd mot skador från motorsågskedjan. 
 • Skyddsbyxa eller byxholkar med sågskydd mot skador från motorsågskedjan. 
 • Arbetshandskar. 
 • Varselkläder på överkroppen.  

För röjsåg med klinga
Den som arbetar med en röjsåg med klinga ska ha genomgått en utbildning för den typ av arbete
som ska utföras och ha kunskaper för arbetet.  

Den som arbetar med en röjsåg med klinga eller tråd ska använda följande personliga
skyddsutrustning:  

 • Hörselskydd. 
 • Ögonskydd. 
 • Skyddshjälm om röjningsstammarna är högre än två meter. 
 • Arbetshandskar. 
 • Skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd. 
 • Varselkläder på överkroppen. 

Bygga på föreningens mark

Uppföra byggnader på föreningens mark

Byggnader får inte uppföras på föreningens mark utan styrelsens godkännande. Byggnader som uppförs på vår gemensamma mark blir per automatik allas byggnad, oavsett vem som uppfört byggnaden eller i vilket syfte byggnaden uppförts.
 

Badbryggor på föreningens mark

Det är tillåtet att bygga en badbrygga på föreningens gemensamma mark under förutsättning att nedanstående regelverk beaktas:

 • Alla badbryggor, även befintliga, skall vara tillgängliga för medlemar och allmänhet enligt samma regler som för områdets bad.
 • Inga båtar får förtöjas vid badbryggor, för då blir badbryggorna bygglovspliktiga.
 • Badbryggan skall uppfylla kommun och myndigheters krav och föreskrifter.
 • Badbryggor längs strandlinjen i närhet till fastigheter, som vid tomtgränsen har syn och/eller hörhåll, skall vara skriftligt godkända av berörda grannar för att få ett godkännande av HSF.
 • Befintliga och ny badbryggor skall vara ansökt, godkänd och registrerad på fastighetsägare i samfällighetsföreningen.
 • Fastighetsägare som anlagt och/eller förvaltar badbrygga skall själv bekosta och underhålla badbryggan så att den är säker att använda samt teckna eventuella försäkringar.
 • Fastighetsägare som förvaltar badbrygga skall, vid utträde i Samfälligheten, skriftligt anmäla ny medlem i samfällighetsföreningen som tar över ansvar och förvaltning av badbryggan eller på egen bekostnad riva och återställa området till tidigare parkmark.
 • Uppgift om ny fastighetsägare som övertar förvaltningen, eller om rivning av badbryggan skall utföras, skall detta vara färdigt före tidpunkten för nuvarande fastighetsägare avflyttar.
 • Städområdet,där badbryggan finns, kan vid varje enskilt tillfälle, besluta om hjälp med personal för underhåll av badbrygga och mark kring badbryggan.
 • Alla nya badbryggor får enbart vara pontonbryggor. Grunden till detta är att det blir ett enkelt återställningsarbete om bryggan ska tas bort.
 • Pontonbryggan får vara högst 6 kvadratmeter. Pontonbryggan får inte sticka ut i vattnet mer än 4 meter från strandremsan.
 • Badbryggor får inte anläggas längs strandlinjens vid sjönära, registrerade gångstigar, så attallmänheten störs. Sådana gångstigar, som i nuläget identifierats, är gångstigen mellan båthamnen och tomtstugan samt Kattviken.
 • Om det tidigare finns en godkänd badbrygga längs strandlinjen äger styrelsen rätt att inte ge godkännande för ytterligare badbrygga, trotts grannars godkännande, om det inte finns uppenbara behov av fler bryggor, sett ur medlemmarnas och allmänhetens behov.

Vägarna

Hastighetsbegränsningar i området

Vi värnar om barn, grannar, hundar, katter och alla andra som rör sig på våra småvägar, så i vårt område är högsta hastigheten 30 km/timme. 

För att förstärka vår önskan om låg fart i området bygger vi farthinder. Vår vädjan till alla är att inte köra fortare än 30 km/h mellan husen.
 

Om vägarna skadas

Huvudprincipen är att den som förorsakat en vägskada också är ansvarig för att skadan lagas. I praktiken innebär det att den som skadat vägen anmäler det till styrelsen, samt ersätter samfälligheten för våra kostnader att laga skadan.

Anmäl alla vägskador här.  Vi kommer att laga alla anmälda vägskador som vi bedömer är i behov av omedelbar åtgärd. Vägskador som inte lagas omgående kommer att hållas under uppsikt.
 

Diken och vägtrummor

Underhållsansvar
Tomtägare ansvarar för att sköta diken i anslutning till egen tomt och vägtrummor under egen infart. Med skötsel menas att se till så diken inte växer igen eller att vägtrummor blir igensatta. Dikets och trummans funktion måste hållas intakt.

HSF ansvarar för diken och vägtrummor  i anslutning till allmäning.

Reparationsansvar
HSF har reparationsansvar om diken eller vägtrummor behöver repareras.
 

Ansvaret för infarten 

Fastighetsägaren har ansvar för egen infart. Om fastighetsägaren önskar ändra eller flytta sin infart så får det ske först efter godkännande från HSFs styrelse.
 

Sopstationer

Våra sopor ska paketeras i rätt påsar med avseende på innehåll, förslutas och sedan läggas i tunnorna i sopskåpen. 

Det är inte tillåtet att kasta sopor i sopskåpen hela året om man inte har ett helårsavtal med SEVAB.
 

Strandlinjen

Våra badplatser

Hund på badplatsen
Det är inte tillåtet att ta med hunden på badplatsen under den period som bryggorna är ilagda. Man får passera förbi med hunden i koppel, men att stanna vid badplatsen och bada tillsammans med hunden är inte tillåtet.
 

Permanent angöra båt längs strandlinjen

Det är tillåtet att permanent angöra mindre båt längs vår strandlinje om följande krav följs:

 • Att man tar hänsyn till att båten ligger på sådan plats att den ej onödigtvis stör närboende eller allmänhet som passerar platsen.
 • Att båtägarens fastighetsbeteckning anges. Väl synligt.
 • Att inga angöringsrep eller annan anordning som kan skada djur eller människor som passerar förbi uppläggningsplatsen spänns upp.
Båtar som inte märks kommer att polisanmälas och säljas eller skrotas.
 

Tomtstugan

Tomtstugan är ett gammalt och värdefullt hus som vi är rädda om. Vi lånar därför inte ut Tomtstugan till privata fester eller andra arrangemang av liknande karaktär. Ett ytterligare skäl till varför vi inte vill ha privata fester i Tomtstugan är att det tenderar att bli sena och högljudda arrangemang som stör närboende. 

Tomtstugan kan dock bokas för lugnare arrangemang som yoga, bridge och liknande.

Synpunkter på våra gemensamma regler

Använd det här formuläret om Du har synpunkter på de regler som finns beskrivna eller om Du har andra funderingar kring regler.