Vår samfällighet

Vad är en samfällighetsförening

Äga och använda gemensamt, är en fin rubrik vi lånar från Lantmäteriets hemsida när vi vill beskriva innebörden av vad en samfällighetsförening är.

Samfälligheter är egendom som gemensamt tillhör flera fastigheter. Syftet med en samfällighet är att ta hand om och underhålla den gemensamma egendomen.
 
När man köper ett hus på Herresta så köper man också en andel i vår fina samfällighetsförening, som i dagsläget består av 228 fastigheter. All mark och alla anläggningar som finns på marken äger vi tillsammans, eller var och en äger 1/228-del om den beskrivningen känns bättre. 

Äga och använda gemensamt betyder också sköta om och förvalta gemensamt. I en samfällighetsförening måste vi hjälpas åt och ta ett gemensamt ansvar för allt vi äger tillsammans.

Herresta Samfällighetsförening (HSF) är en samfällighet med gemensamhetsanläggningar (GA). HSF bilades 2003. Innan dess fanns det en ekonomisk förening, Herresta Tomstugeförening.

 Vad är en gemensamhetsanläggning

Det är inte alltid som en fastighets behov kan tillgodoses inom den egna fastighetens gränser. Ibland krävs det anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter, vi kallar det gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning redovisas i fastighetsregistret och har en egen registerbeteckning. En sådan gemensamhetsanläggning kan exemplifieras med våra vägar.

Herresta SamfällighetsFörening, HSF, består av två gemensamhetsanläggningar:
GA2 - Våra vägar
GA3 - Allt övrigt vi äger tillsammans.

Vad är en lantmäteriförrättning och ett andelstal

En gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs i en lantmäteriförrättning (med vissa undantag).
 
I lantmäteriförrättningen beslutas också om andelstal. Andelstalen bestämmer vad varje fastighet ska betala för byggande och skötsel (drift och underhåll) av anläggningen. Det är detta som årsavgiften vi alla betalar hanterar. Förenklat har alla fastigheter i HSF samma andelstal.
 
Att genomföra en lantmäteriförrättning är mycket kostsamt.

Vad är ett förrättningsprotokoll

Förrättningsprotokollet, reultatet av Lantmäteriets förrättning, beskriver på en detaljerad nivå allt som ingår i vår samfällighet. Det är styrelsens och allas gemensamma uppgift att förvalta allt som förrättningsprotokollet beskriver.

Förrättningsprotokollets väsentlighet kan inte nog understrykas. Vi måste helt enkelt säkerställa att allt som finns upptaget i förrätningsprotokollet finns kvar. Vill vi ta bort något som finns upptaget eller lägga till något så måste vi genomföra en ny förrättning. 

Slutsatsen av allt detta blir att vi måste vara beredda på att genomföra en ny förrättning om vi avser att göra större förändringar inom HSF som påverkar innehållet i förrättningsprotokollet.

Förrättningsprotokollet i en GDPR-anpassad version finns att ladda ner i den högra kolumnen.

Hur styrs en samfällighet

HSF förvaltas av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning). Samfällighetsföreningens föreningsstämma är det högsta beslutande organet i föreningen. De grundläggande förvaltningsbesluten fattas där av medlemmarna (fastighetsägarna) genom majoritetsbeslut. Samfällighetsföreningens styrelse ansvarar sedan för att verkställa besluten. Styrelsen ansvarar också för den löpande förvaltningen.
 
Det är styrelsens ansvar att föreningens verksamhet drivs i enlighet med lagar, stadgar, anläggningsbeslut och stämmobeslut. Det finns fyra författningar som reglerar föreningens verksamhet:

 • Anläggningsbeslutet inkl. beslutet om andelstal
 • Anläggningslagen (AL)
 • Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL)
 • Stadgarna
 

Vad ska en samfällighetsförening göra

Samfällighetsföreningen ska förvalta den gemensamhetsanläggning för vilken den bildats.  I HSF:s fall två gemensamhetsanläggningar, GA2 och GA3. Föreningen får bara bedriva verksamhet som är förknippad med ändamålet som anges i anläggningsbeslutet.

HSFs gemensamhetsanläggningar
 
GA2 hanterar våra vägar.
 
Följande sammanfattar vad GA3 omfattar:

 • Vissa gångstigar (tex sjöstigen)
 • Tomtstuga med två förrådsbyggnader
 • Dansbana
 • Norra badet omklädningsutrymme med toalett och förråd
 • Södra badet omklädningsutrymme med toalett och förråd
 • Båthamnen förråd
 • Före detta vattenverksbyggnaden, förråd
 • Två småbåtshamnar (Bastuhamnen och Lövnäsviken).
 • Två badanläggningar med bryggor och lekplatser
 • Två fotbollsplaner
 • En boulebana
 • Fyra anslagstavlor 
 • Ställningar for brevlådor
 • Allmän platsmark inom detaljplaneområdet omfattande parkmark, åkrar och vattenområde
 

Konsekvenser av att vara en samfällighet

En mycket viktig sak är att styrelsen och medlemmarna inte kan frångå förrättningen även om det skapas majoritet på ett årsmöte. Med andra ord, förvaltningen av en samfällighet är hårt reglerat av förrättningen och våra gemensamhetsanläggningar.
 

Styrelsen för HSF har uppdraget att bland annat sköta förvaltningen av det som finns upptaget i förrättningen och GA2 och GA3. Styrelsens uppdrag är inte att utöka eller ta bort saker ur förrättningen. Självklart kan styrelsen föreslå olika förändringar för årsstämman men det är viktigt att vara noga med när en ny lantmäteriförrättning behöver göras.


 

Utanför samfälligheten

Vi kan härmed konstatera att styrelsens uppdrag är hårt reglerat. Det är ju dock rimligt att anta att många medlemmar utövar allt som regleras i förrättningar och gemensamhetsanläggningar också tycker det är viktigt att vi tillsammans skapar ytterligare trivsel och gemenskap i området.
 
Det sker genom våra klubbar som bedriver egen verksamhet med egen ekonomi, som föreningar där medlemmar erbjuds tillträde. HSF har tecknat ett avtal med varje klubb som bland annat reglerar att HSF ska hållas kostnadsfri och vad händer om klubben ska upplösas.

För närvarande har  vi fyra klubbar inom HSF som driver egen verksamhet. Herresta Båtklubb driver två båthamnar som även har gästplatser för gäster till föreningens medlemmar.
Inom området finns också Herresta festkommitté som ordnar fester och aktiviteter och Herresta bevattningsgrupp som ombesörjer orenat vatten för bevattning under sommarhalvåret, samt en bastuförening vid norra badet som drivs av en grupp där HSF medlemmar kan ansluta sig.

Herresta Samfällighetsförening 

Organisationsnummer::
717906-9252

Bankgiro:
5065-5414

Adress:
Hagstugevägen 11
647 91 Mariefred

Skicka faktura via e-post:
faktura@herresta.com 

Förrättningsprotokollet

Vi har fyra anslagstavlor inom området
Vi har fyra anslagstavlor inom området