• Startsida

Välkommen till Herresta Samfällighetsförening
 

Här hittar du information om samfällighetsföreningen, klubbar inom området och de oika aktiviteter som arrangeras. Hör gärna av dig - det finns kontaktformulär på flera av undersidorna. 

Frivillig inbetalning av medlemsavgift

Enligt våra stadgar ska medlemsavgiften fastställas vi en årlig föreningsstämma innan utdebitering. Som underlag finns budget och verksamhetsplan. Eftersom vi nu skjutit på föreningsstämman kan vi inte fakturera medlemsavgiften till rätt belopp och inte heller kräva en betalning. Däremot kvarstår behovet av intäkter för den löpande verksamheten.

Styrelsen har därför beslutat att skicka ut fakturor till samtliga medlemmar med förfrågan om förskottsinbetalning av ett belopp motsvarande avgiften förra året. Vi är tacksamma om du/ni betalar 2.400 kronor enligt den faktura som skickas ut (till alla med fungerande mailadress). Betalning ska ske till bankgiro 5065-5414 och det är viktigt att ange fastighetsbeteckning och namn. Vid kommande utdebitering efter ordinarie stämma dras inbetalt belopp av från beslutad avgift.

FARTHINDER på plats
Ny åtgärd för att sänka farten på våra vägar!

Det har under flera år varit ett bekymmer att fordon framförs för fort på våra vägar.
Styrelsen har därför låtit installera fasta farthinder vid 5 platser; Hagstugevägens början, Prästhällsvägen innan backen, Kummelvägen mitt på sträckan samt vid Zagnerstavägen och Söderängsvägen.
Åtgärden kommer att utvärderas och ev utökas med fler platser längre fram.

Våra lekplatser är nu säkrare och tryggare för våra barn.

Styrelsen lät genomföra en besiktning av lekplatserna i höstas och baserat på den så framkom behov av flera åtgärder. Dessa åtgärder har genomförts löpande i februari/mars med ett kortare uppehåll pga av covid 19 och slutfördes i början av april.
 
Rutschbanan på norra badet behövde en åtgärd av en glipa där man kunde fastna med kläder vilket åtgärdades omgående och fallskydd runtom har nu monterats.
Den på södra badet fick tillfälligt stängas av då den var placerad olämpligt mot ett berg och en trappa alldeles intill vilket behövde åtgärdas.
Nu är det löst genom att den har flyttats till en ny uppbyggd kulle i slänten intill där sly har rensats och fallskydd har monterats runt rutschbanan.
Bägge rutschbanorna har fått en liten gångstig på sidorna så det är lättare att ta sig upp.
 
Samtliga lekredskap med betongfundament som infästning har fått fallskydd i form av ringgummimattor monterade över fundamenten och EU sand är påfylld över.
(EU sand är en speciell sand som kan användas som fallskydd på plana ytor runt lekredskap)
 
Vippgungan på norra badet har fått nya sittbrädor då de gamla var väldigt slitna.
(Bildäck har grävts ner under vippgungorna på bägge lekplatserna som stötskydd)
Gungorna på södra badet har fått ett utökat fallområde utgrävt och påfyllt med mer EU sand.
På norra badet så har gungorna fått EU sand påfyllt och höjden på gungorna över mark justerats.
 
Några mindre justeringar återstår men lekplatserna är nu redo för en ny säsong.
Skyltar med koordinater och larmnummer är nu uppsatta på omklädningsrummens utsida.
Besiktning av våra lekplatser kommer att ske regelbundet framöver.

Datum för Föreningsstämman 2020 kan ej fastställas i nuläget
 
Styrelsen kommer att kalla till stämma så snart det är möjligt, förhoppningsvis under sommaren. Några faktorer som styrelsen förhåller sig till vid beslut om stämman;

  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • Den höga snittåldern för de medlemmar som brukar delta vid stämman
  • En tidigare dom i Tingsrätten fastslår att ordinarie föreningsstämma kan hållas utanför det av stadgarna angivna ramarna om det råder extra ordinära omständigheter. Styrelsen bedömer att rådande kris är en sådan extra ordinär omständighet.
  • Det är inte tillåtet att genomföra stämman digitalt.
  • Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska enligt stadgarna skickas ut senast 2 veckor innan stämman.

Styrelsen åtar sig att arbeta vidare enligt de premisser som fastställdes vid ordinarie föreningsstämma 2019 då sittande styrelse valdes.

VIll du ge jaktlaget tillstånd att jaga från din tomt?
För att underlätta för jägarna att sitta pass och skjuta vildsvin när de vet var vildsvinen finns behövs, förutom de två kameror som köpts in, en inventering av vilka tomter som är lämpliga att skjuta ifrån. Det är inte möjligt från alla tomter pga den säkerhet som måste iakttas.
Jaktlaget har fått i uppdrag att genomföra denna inventering. Vid arbetsledarträffen hösten 2019 ombads arbetsledarna att samla in tillstånd från alla fastighetsägare som tillåter besök på tomten av jägarna samt vid behov jakt från tomten. Ju fler som lämnar tillstånd desto bättre möjlighet får vi att mota bort vildsvinen.
Anmäl snarast till din arbetsledare om du ger tillstånd till jakt från din tomt, om du inte redan gjort det. 

Avgiften för bevattningsvatten är oförändrat 400 kr
läs mer

Föreningsstämmorna för Festkommittén och Bevattningsvatten
anpassas till HSF stämma

Har du anmält dig till nya medlemsregistret?
De medlemmar som anmält sig till nya medlemsregistret får kallelse till föreningsstämman och faktura på årsavgiften via mail. 
Anmäl dig här

Kommande aktiviteter

Kalenderium
I vårt kalendarium kan du läsa om alla inbokade aktiviteter och möten länk