• Viltvård

Viltvård

  Vildsvin ska inte vistas hos oss!

Styrelsen anlitar ett jaktlag bestående av 7 st skyddsjägare som med polisens tillstånd får skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område enligt 3 kap. 6 § ordningslagen. 

  • Jakten ska alltid i alla sammanhang sätta säkerheten i första rummet.
  • Jakten och viltvården ska bedrivas jaktetiskt korrekt och följa den jaktlagsstiftning som finns samt att vi anpassar jakten mot de skyddsjaktregler som finns för jakt efter vildsvin och kaniner inom stadsplanebyggt område. Övrigt vilt jagas enligt jakttidtabell.

VIll du ge jaktlaget tillstånd att jaga från din tomt?
För att underlätta för jägarna att sitta pass och skjuta vildsvin när de vet var vildsvinen finns behövs, förutom de två kameror som köpts in, en inventering av vilka tomter som är lämpliga att skjuta ifrån. Det är inte möjligt från alla tomter pga den säkerhet som måste iakttas.
Jaktlaget har fått i uppdrag att genomföra denna inventering. Vid arbetsledarträffen hösten 2019 ombads arbetsledarna att samla in tillstånd från alla fastighetsägare som tillåter besök på tomten av jägarna samt vid behov jakt från tomten. Ju fler som lämnar tillstånd desto bättre möjlighet får vi att mota bort vildsvinen.
Anmäl snarast till din arbetsledare om du ger tillstånd till jakt från din tomt, om du inte redan gjort det. 

Målet med jakten mot vildsvin är att de inte ska känna sig trygga inom vårt fritidshusområde. Det ska inte heller finnas bofasta vildsvin inom området. För att nå detta mål har föreningen samarbete med ett lokalt jaktlag. Vildsvinens närvaro förväntas successivt minska, men vi kan inte räkna med att de försvinner helt.

Inriktningen för jaktlaget
- Att störa vildsvinen i området så att inga bofasta etableringar förekommer.
- Att genom avskjutning få vildsvinen att undvika samfällighetens marker.
- Att genomföra fortsatt jakt på rådjur för att minska skadeverkningar.
- Att genomföra skyddsjakt av kaniner med jämna mellanrum och vid behov.
- Att genomföra avskjutning av gäss samt skyddsjakt vid badplatser med jämna mellanrum och vid  behov.
- Att genomföra skyddsjakt på kråkor, räv och grävling efter framställan från samfälligheten.

STYRELSENS  samarbete med JAKTLAGET
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med fokus på viltfrågorna inom området. Gruppen träffade jaktlaget i samband med höstens första jakt den 6 oktober. Under året har två viltkameror anskaffats för att kunna monteras upp på platser där vildsvinen har en frekventare närvaro så att jaktlaget kan få en uppfattning om vid vilken tid på dygnet som vildsvinen är på plats. Det har även anskaffats belysning för att kunna moteras i anslutning till tomter där vildsvinen skapar problem. 
Nu fortsätter vi med olika åtgärder för att förstärka arbetet med att nå vårt mål (se ovan). 

JAKTLAGETS samarbete med HERRESTA GÅRD
I samband med större drevjakter på Herresta gård jagar jaktlaget inne på vårt tomtområde med hundar i syfte att öka trycket och minska mängden vildsvin och rådjur i gränsområdet mellan markerna. Under 2019 genomförades 2 samjakter med Herresta gård med gott resultat.

Rapport från jaktledaren (för 2019)

Vill inleda med att först tacka för alla inrapporterade observationer som inkommit under året vilket underlättat i planeringen av våra jakter och åtgärder. Vill också tacka för det trevliga och positiva bemötande vi får när vi är ute och bedriver jakt och viltvård på tomtområdet.

Vildsvinens närvaro inom tomtområdet har varit mycket varierande under året. Vi har upplevt utifrån era observationsrapporter att vildsvinen uppträtt på flera olika platser vid olika tidpunkter på dygnet vilket försvårar möjligheten att komma åt dem. Förutom en större mängd enskilda insatser, med vak- och pyrschjakt, under kvällar och nätter genomfördes även flertalet jakter med drivande/stötande hund inne på tomtområdet och det med största hänsyn mot er boende som var på området under dessa helger eller vardagar. Totalt sköts 15 st vildsvin inom tomtområdet under 2019.

Kaninerna upplever vi fortfarande håller sig på en låg nivå efter kaningulsotens härjningar, men lär snart börja öka igen. Börjar ni uppleva problem så rapportera via rapporteringsverktyget på hemsidan. Inga kaniner skjutna under året.

Per Ivar Trostemo
Jaktledare

Avskjutning 2020
0 st vildsvin
2 st rådjur

Avskjutning 2019 
15 st vildsvin 
  8 st rådjur
  1 skabbräv

TIPS FÖR ATT MINSKA NÄRVARON AV VILDSVIN
  • Låt inte fallfrukt ligga framme det drar till sig vildsvin.
  • Sätt finmaskigt nät runt grönsaker och bärbuskar för att göra det svårare för kaninerna att komma åt dem.
  • Rishögar är perfekta gömställen för både vildsvin och kaniner. Elda upp de högar som finns på och i närheten av era tomter när detta är tillåtet att elda.

Anmäl alltid oönskat vilt till jaktlaget så att de får kännedom om var problemen finns och hur djuren rör sig.
Fyll i formuläret nedan. Tack !

Anmälan oönskat vilt

  • Ange om det gäller vildsvin, rådjur, kanin, älg eller annat
  • Vi behöver veta om du såg vilt eller om du sett skador av vilt
  • Förtydliga ovanstående observation