• Viltvård

Viltvård

Vildsvin ska inte vistas hos oss!

Styrelsen anlitar ett jaktlag bestående av 5 st skyddsjägare som med polisens tillstånd får skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område enligt 3 kap. 6 § ordningslagen. 
Jakten ska alltid i alla sammanhang sätta säkerheten i första rummet.
Jakten och viltvården ska bedrivas jaktetiskt korrekt och följa den jaktlagsstiftning som finns samt att vi anpassar jakten mot de skyddsjaktregler som finns för jakt efter vildsvin och kaniner inom stadsplanebyggt område. Övrigt vilt jagas enligt jakttidtabell.

Målet med jakten mot vildsvin
är att de inte ska känna sig trygga inom vårt fritidshusområde. Det ska inte heller finnas bofasta vildsvin inom området. För att nå detta mål har föreningen samarbete med ett lokalt jaktlag. Vildsvinens närvaro förväntas successivt minska, men vi kan inte räkna med att de försvinner helt. 

ANMÄL om jaktlaget får jaga från DIN TOMT -  FORMULÄR LÄNGRE NED PÅ SIDAN

STYRELSENS  samarbete med JAKTLAGET
Styrelsen har en arbetsgrupp med fokus på viltfrågorna inom området. En representant från gruppen har en ständig dialog med jaktledaren. Det finns två viltkameror för att kunna monteras upp på platser där vildsvinen har en frekventare närvaro så att jaktlaget kan få en uppfattning om vid vilken tid på dygnet som vildsvinen är på plats. Det har även anskaffats belysning för att kunna moteras i anslutning till tomter där vildsvinen skapar problem. 
Nu fortsätter vi med olika åtgärder för att förstärka arbetet med att nå vårt mål (se ovan). 

JAKTLAGETS samarbete med HERRESTA GÅRD
I samband med större drevjakter på Herresta gård jagar jaktlaget inne på vårt tomtområde med hundar i syfte att öka trycket och minska mängden vildsvin och rådjur i gränsområdet mellan markerna. 

Läs den nya viltrapporten här

Verksamhetsrapport Jakt och viltvård 2021

Vill inleda med att först tacka för de inrapporterade observationer som inkommit under året vilket underlättat i planeringen av våra jakter och åtgärder. Vill också tacka för det trevliga och positiva bemötande vi får när vi är ute och bedriver jakt och viltvård på tomtområdet.
Vildsvinens närvaro inom tomtområdet har under 2021 varit mycket låg. Vi har upplevt utifrån era observationsrapporter att vildsvinen hållit sig borta från området. Förutom enskilda insatser, med vak- och pyrschjakt, under kvällar och nätter genomfördes även några jakter med drivande/stötande hund inne på tomtområdet och det med största hänsyn mot er boende som var på området under dessa helger eller vardagar. Under 2021 sköts endast fyra stycken vildsvin inom tomtområdet. Fredrik Paus på Herresta gård har under senaste året skjutit mycket vildsvin vilket kraftfult minskat närvaron inom tomtområdet.
Kaninerna upplever vi fortfarande håller sig på en låg nivå efter kaningulsotens härjningar men vi har observerat en svag ökning av populationen. Börjar ni uppleva problem så rapportera via rapporteringsverktyget på hemsidan. Inga kaniner skjutna under året.
På styrelsens uppdrag har vi sedan hösten 2017 påbörjat med att, på ett förvaltningsmässigt bra sätt, minska mängden rådjur inom området. Under 2021 sköts ett rådjur inom tomtområdet.
Vi har under de senaste åren haft ett bra samarbete med Fredrik Paus på Herresta gård. I samband med de större drevjakterna på Herresta gård så försöker vi samtidigt jaga inne på området med hundar i syfte att öka trycket och minska mängden vildsvin och rådjur i gränsområdet mellan markerna. Under 2021 genomfördes inga jakter då Herresta Gård ställde in dessa.

På uppdrag av Herresta samfällighets styrelse
2022-03-01
Per Ivar Trostemo
Jaktledare

Inriktningen för jaktlaget
- Att störa vildsvinen i området så att inga bofasta etableringar förekommer.
- Att genom avskjutning få vildsvinen att undvika samfällighetens marker.
- Att genomföra fortsatt jakt på rådjur för att minska skadeverkningar.
- Att genomföra skyddsjakt av kaniner med jämna mellanrum och vid behov.
- Att genomföra avskjutning av gäss samt skyddsjakt vid badplatser med jämna mellanrum och vid  behov.
- Att genomföra skyddsjakt på kråkor, räv och grävling efter framställan från samfälligheten.

Inventering pågår - får jaktlaget tillstånd att jaga från din tomt?
För att underlätta för jägarna att sitta pass och skjuta vildsvin när de vet var vildsvinen finns behövs en inventering av lämpliga tomter samt ett godkännande från tomtägare till de tomter som är lämpliga att skjuta ifrån. Ju fler som lämnar tillstånd desto bättre möjlighet får vi att mota bort vildsvinen.
Anmäl om du godkänner att jaktlaget jagar från din tomt om behov uppstår.
Jaktlaget gör en bedömning om tomten är lämplig.

Ge ditt godkännande här!

  • Ange både fastighetsbeteckning och din adress, tack.

Avskjutning 2021
4 vildsvin
1 rådjur

Avskjutning 2020
5 vildsvin
6 rådjur
2 harar

Avskjutning 2019 
15 vildsvin 
  8 rådjur
  1 skabbräv


Herresta Gård bedriver också jakt som minskar närvaro av vildsvin hos oss.

TIPS FÖR ATT MINSKA NÄRVARON AV VILDSVIN
  • Låt inte fallfrukt ligga framme det drar till sig vildsvin.
  • Sätt finmaskigt nät runt grönsaker och bärbuskar för att göra det svårare för kaninerna att komma åt dem.
  • Rishögar är perfekta gömställen för både vildsvin och kaniner. Elda upp de högar som finns på och i närheten av era tomter när detta är tillåtet att elda.

Anmäl alltid oönskat vilt till jaktlaget så att de får kännedom om var problemen finns och hur djuren rör sig.Tack !

Anmälan oönskat vilt

  • Ange om det gäller vildsvin, rådjur, kanin, älg eller annat
  • Vi behöver veta om du såg vilt eller om du sett skador av vilt
  • Förtydliga ovanstående observation