• Viltvård

Viltvård

Vildsvin ska inte vistas hos oss!

Styrelsen anlitar ett jaktlag bestående av 7 st skyddsjägare som med polisens tillstånd får skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område enligt 3 kap. 6 § ordningslagen. 
Jakten ska alltid i alla sammanhang sätta säkerheten i första rummet.
Jakten och viltvården ska bedrivas jaktetiskt korrekt och följa den jaktlagsstiftning som finns samt att vi anpassar jakten mot de skyddsjaktregler som finns för jakt efter vildsvin och kaniner inom stadsplanebyggt område. Övrigt vilt jagas enligt jakttidtabell.

Målet med jakten mot vildsvin
är att de inte ska känna sig trygga inom vårt fritidshusområde. Det ska inte heller finnas bofasta vildsvin inom området. För att nå detta mål har föreningen samarbete med ett lokalt jaktlag. Vildsvinens närvaro förväntas successivt minska, men vi kan inte räkna med att de försvinner helt. 

STYRELSENS  samarbete med JAKTLAGET
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med fokus på viltfrågorna inom området. En representant från gruppen har en ständig dialog med jaktledaren. Det finns två viltkameror för att kunna monteras upp på platser där vildsvinen har en frekventare närvaro så att jaktlaget kan få en uppfattning om vid vilken tid på dygnet som vildsvinen är på plats. Det har även anskaffats belysning för att kunna moteras i anslutning till tomter där vildsvinen skapar problem. 
Nu fortsätter vi med olika åtgärder för att förstärka arbetet med att nå vårt mål (se ovan). 

JAKTLAGETS samarbete med HERRESTA GÅRD
I samband med större drevjakter på Herresta gård jagar jaktlaget inne på vårt tomtområde med hundar i syfte att öka trycket och minska mängden vildsvin och rådjur i gränsområdet mellan markerna. 

Inriktningen för jaktlaget
- Att störa vildsvinen i området så att inga bofasta etableringar förekommer.
- Att genom avskjutning få vildsvinen att undvika samfällighetens marker.
- Att genomföra fortsatt jakt på rådjur för att minska skadeverkningar.
- Att genomföra skyddsjakt av kaniner med jämna mellanrum och vid behov.
- Att genomföra avskjutning av gäss samt skyddsjakt vid badplatser med jämna mellanrum och vid  behov.
- Att genomföra skyddsjakt på kråkor, räv och grävling efter framställan från samfälligheten.

Inventering pågår - får jaktlaget tillstånd att jaga från din tomt?
För att underlätta för jägarna att sitta pass och skjuta vildsvin när de vet var vildsvinen finns behövs en inventering av lämpliga tomter samt ett godkännande från tomtägare till de tomter som är lämpliga att skjuta ifrån. Ju fler som lämnar tillstånd desto bättre möjlighet får vi att mota bort vildsvinen.
Anmäl om du godkänner att jaktlaget jagar från din tomt om behov uppstår.
Jaktlaget gör en bedömning om tomten är lämplig.

Ge ditt godkännande här!

  • Ange både fastighetsbeteckning och din adress, tack.

Avskjutning 2020
5 st vildsvin
5 st rådjur
2 harar

Avskjutning 2019 
15 st vildsvin 
  8 st rådjur
  1 skabbräv


Herresta Gård bedriver också jakt som minskar närvaro av vildsvin hos oss.

TIPS FÖR ATT MINSKA NÄRVARON AV VILDSVIN
  • Låt inte fallfrukt ligga framme det drar till sig vildsvin.
  • Sätt finmaskigt nät runt grönsaker och bärbuskar för att göra det svårare för kaninerna att komma åt dem.
  • Rishögar är perfekta gömställen för både vildsvin och kaniner. Elda upp de högar som finns på och i närheten av era tomter när detta är tillåtet att elda.

Anmäl alltid oönskat vilt till jaktlaget så att de får kännedom om var problemen finns och hur djuren rör sig.Tack !

Anmälan oönskat vilt

  • Ange om det gäller vildsvin, rådjur, kanin, älg eller annat
  • Vi behöver veta om du såg vilt eller om du sett skador av vilt
  • Förtydliga ovanstående observation