• Viltvård

Viltvård

Vildsvin ska inte vistas hos oss!

Styrelsen anlitatar ett jaktlag bestående av 7 st skyddsjägare som med polisens tillstånd får skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område enligt 3 kap. 6 § ordningslagen.
 

Målet med jakten mot vildsvin är att de inte ska känna sig trygga inom vårt fritidshusområde. Det ska inte heller finnas bofasta vildsvin inom vårt tomtområde, För att nå detta mål har föreningen samarbete med ett lokalt jaktlag. Vildsvinens närvaro förväntas successivt minska, men vi kan inte räkna med att de försvinner helt.

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med fokus på viltfrågorna inom området. Gruppen träffade jaktlaget i samband med höstens första jakt den 6 oktober. Nu fortsätter vi med olika åtgärder för att förstärka arbetet med att nå vårt mål (se ovan). Arbetsgruppen återkommer med en viltvårdsplan och mer information. Kontakta oss gärna i viltfrågor.

Inriktningen för jaktlaget
- Att störa vildsvinen i området så att inga bofasta etableringar förekommer.
- Att genom avskjutning få vildsvinen att undvika samfällighetens marker.
- Att genomföra fortsatt jakt på rådjur för att minska skadeverkningar.
- Att genomföra skyddsjakt av kaniner med jämna mellanrum och vid behov.
- Att genomföra avskjutning av gäss samt skyddsjakt vid badplatser med jämna mellanrum och vid  behov.
- Att genomföra skyddsjakt på kråkor, räv och grävling efter framställan från samfälligheten.

Rapport från jaktledaren

NY RAPPORT KOMMER EFTER HÖSTENS JAKTER, mitten av november

Rapport från jaktledaren 
(4 juli 2019)
Det som inrapporterats från de boende på mejl, senaste tiden,har varit främst vildsvinsaktiviteter vid Trollskogsvägen och några tomter som gränsar mot Herresta. Det har inte varit någon kontinuitet på närvaron av dessa vildsvinen  vilket kraftfullt försvårar för oss att tajma in rätt tid och rätt plats för att kunna vidta åtgärder.
Några rapporter har också inkommit från det norra delen av  området om viss påverkan på tomt och gemensamhetsområden.
Vi har i anslutning till några av ovan redovisade tillfällen gått igenom tomtområdets tätningar och större skogspartier men inte konstaterat några övernattningar av vildsvin inom området.
Under sen vår och försommar har aktiviteten på vildsvinen minskat. Vi tror att aktiviteten den närmsta månaden kommer vara fortsatt låg då vildsvinen nu drar sig till det mjölkmogna vetet och havren på åkrarna samt att det nu är mycket rörelse och aktivitet inom området.
Sedan den senaste rapporten har ytterligare ett vildsvin skjutits. Totalt under 2019 7 st Vildsvin.
Tackar för den information ni skickar via mejl. Försöker svara på alla som inkommer. Fortsätt med rapporteringen.
Med önskan om en fortsatt trevlig sommar.
 
Per Ivar Trostemo
Jaktledare

TIDIGARE RAPPORTER

Rapport 11 mars
Sedan senaste rapporten den 20 december har jaktlaget utifrån flertalet inkomna rapporter från er boende och genomförda jakter med eller utan hund fällt ytterligare 6 st vildsvin.
Aktiviteten på vildsvinen har varit fortsatt på en hög nivå och vi har vid ett flertal tillfällen bevakat olika inrapporterade områden där vildsvin återkommande visat sig.


Rapport 20 december
Här kommer en liten sammanfattning från höstens jaktliga verksamhet inne på tomtområdet. Det har varit en höst med väldigt mycket vildsvinsaktivitet. Rådjuren har varit välrepresenterade inne på tomtområdets tomter. Den goda tillgången på ekollon har starkt bidragit till den stora vildsvinsaktiviteten. Jaktlaget har varit ute och genomfört fyra stycken jakter med hund varav två stycken gemensamt med Fredric Paus. Där Fredric jagat på sina marker angränsande mot tomtområdet. Jaktlaget har också vid ett flertal tillfällen, efter att rapporter inkommit från er boende, varit ute sena kvällar och smugit och passat på vildsvin. 
Samjakten med Fredric Paus den 18 dec blev lyckad med 5 st skjutna rådjur inne på tomtområdet och att Fredric Paus sköt 9 st vildsvin i angränsande områden mot tomtområdet. Vi hade denna dag endast ett vildsvin inne på området och det gick ut över gränsen och blev skjutet på Fredric Paus område. 
Summerat under hösten, från augusti räknat, har jaktlaget fält 8 st rådjur och 7 st vildsvin.
 

Rapport  5 december
Det har under oktober och november varit mycket vildsvinsaktivitet på tomtområdet. 
Till stor del beror detta på att det funnits mycket ekollon att kalasa på.
Mycket värdefull information har inkommit från er på området om var vildsvinen synts eller varit framme och bökat. Bra information som vi värderar och därefter planerar våra åtgärder mot.
Vi har under ovan nämnda period genomfört jakt med hund under två tillfällen. Ett tillfälle var en samjakt med Fredric Paus på Herresta i syfte att påverka och minska viltstammen på rådjur och vildsvin i gränsområdet mot Herresta. Ett bra samarbete som kommer fortsätta med en gemensam jakt den 18 december. Vi har även varit ute vid en mängd tillfällen och passat eller vandrat runt i området på platser som ni rapporterat in. Har vi inte haft förutsättning att skjuta på upptäckta vildsvin så har vi skrämt iväg dem. Under denna period, har vi lyckats skjuta ett antal vildsvin och rådjur vilket förhoppningsvis kommer minska påverkan inom tomtområdet. Vi kommer under december och januari planera in fler jakter med hund, förutom den 18 december, samt  sätta in insatser utifrån inrapporterade observationer.
Vi är tacksam över de information som kommer via hemsidans mejl. Vi försöker svara eller återkoppla på varje mejl. Med gemensamma insatser kan vi påverka vildsvinens närvaro och påverkan.

Rapport  25 oktober
Det är mycket vildsvinsaktivitet på området nu och flera gräsytor blir illa tilltygade. Vi försöker nu under en tid framåt, på kvällstid, att bevaka de områden där vi fått in information om skador. Igår den 24 oktober sköts ett vildsvin i anslutning till Lövnäsvägen.
Den 10 nov och 18 november kommer Herresta gård genomföra två större jakter på markerna som gränsar mot Tomtområdet. Samtidigt, i samverkan med Fredric Paus på Herresta gård, kommer vi genomföra jakt med drivande/stötande hund inne på tomtområdet. Och det med största hänsyn mot de boende som är på området under de helgerna.
Syftet med den gemensamma jakten är att försöka minska mängden vildsvin och rådjur som vistas i gränsområdet mot och på tomtområdet.
Tackar för den information ni sänder in vilket underlättar vår jaktplanering.
 

Rapport  september 2018
Vildsvinens närvaro inom tomtområdet har varit låg under våren och den varma sommaren utifrån vad vi upplevt och de rapporter som inkommit från er boende. Aktiviteten har dock ökat något nu under sensommaren. Ett vildsvin skjutet under denna period.
På styrelsens uppdrag har vi sedan i vintras påbörjat med att, på ett förvaltningsmässigt bra sätt, minska mängden rådjur inom området. Detta gör vi också i ett bra samarbete med Fredrik Paus på Herresta gård. I samband med de större jakterna på Herresta gård så försöker vi också jaga samtidigt inne på området för att öka trycket på rådjuren i gränsområdet mellan markerna.
Kaninerna upplever vi fortfarande håller sig borta, efter kaningulsotens härjningar, men lär snart börja öka igen. Börjar ni uppleva problem så rapportera via mejl.
Vill samtidigt tacka för allt positivt bemötande vi får när vi är ute på området.
Kom gärna fram till oss om ni har frågor och funderingar.
 

Sammanställande rapport årsvis från Jaktlaget

2018
Det har skjutits 9 vildsvin och 10 rådjur. 


2017 
Under 2017 var det första halvåret väldigt lugnt med aktivitet av vildsvin. Den senare delen av året ökade aktiviteten något och nio vildsvin blev skjutna totalt. Aktiviteten på vildsvin är fortsatt låg vilket förhoppningsvis har spårbarhet till den avskjutning och jaktliga verksamhet som genomförts under åren.

Vildsvinsrapporterna som kommer in från samfällighetens boende är värdefulla för vår planering av jakter.

Kaninerna var under de första tre kvartalen väldigt många och vi sköt 106 st. Därefter kom kaningulsoten och kaninstammen nästan försvann. Antalet inkomna rapporter av kanin har efter det i princip varit noll. En gås har skjutits vid en badplats.

I oktober beslöt samfällighetens styrelse att vi kunde påbörja jakt på rådjur inne på området eftersom det inkommit många synpunkter på att rådjuren äter upp mycket grödor inne på tomterna. Under 2017 sköt vi tre stycken rådjur.

Vi har även haft kontakt med Fredric Paus på Herresta som även de ökat jakttrycket på rådjur i gränsområdet mot samfälligheten. 

2016 var ett väldigt lugnt vildsvinsår. Endast två vildsvin, 7 kråkor, 4 st gäss och 48 st kaniner skjutna under året. Aktiviteten på vildsvin har varit väldigt låg vilket förhoppningsvis har spårbarhet till den avskjutning och jaktliga verksamhet som genomförts under åren. När vildsvinsrapporter inkommit har vi dag/dagar efter att vildsvinen varit där varit ute på dessa platser under några kvällar men vildsvinen har inte återkommit.
 

Avskjutning 2019 
(uppdaterad 27 november)
15 st vildsvin 
4 st rådjur
1 skabbräv


Avskjutning 2018
9 st vildsvin
10 st rådjur

Anmäl alltid oönskat vilt till jaktlaget så att de får kännedom om var problemen finns och hur djuren rör sig.
Fyll i formuläret nedan
Tack !

Anmälan oönskat vilt

  • Ange om det gäller vildsvin, rådjur, kanin, älg eller annat
  • Vi behöver veta om du såg vilt eller om du sett skador av vilt
  • Förtydliga ovanstående observation
TIPS FÖR ATT MINSKA NÄRVARON AV VILDSVIN
  • Låt inte fallfrukt ligga framme det drar till sig vildsvin.
  • Sätt finmaskigt nät runt grönsaker och bärbuskar för att göra det svårare för kaninerna att komma åt dem.
  • Rishögar är perfekta gömställen för både vildsvin och kaniner. Elda upp de högar som finns på och i närheten av era tomter när detta är tillåtet att elda.