• Viltvård

Viltvård

Vildsvin ska inte vistas hos oss!

Styrelsen anlitar ett jaktlag bestående av 5 st skyddsjägare som med polisens tillstånd får skjuta med eldvapen inom detaljplanelagt område enligt 3 kap. 6 § ordningslagen. 
Jakten ska alltid i alla sammanhang sätta säkerheten i första rummet.
Jakten och viltvården ska bedrivas jaktetiskt korrekt och följa den jaktlagsstiftning som finns samt att vi anpassar jakten mot de skyddsjaktregler som finns för jakt efter vildsvin och kaniner inom stadsplanebyggt område. Övrigt vilt jagas enligt jakttidtabell.

Målet med jakten mot vildsvin
är att de inte ska känna sig trygga inom vårt fritidshusområde. Det ska inte heller finnas bofasta vildsvin inom området. För att nå detta mål har föreningen samarbete med ett lokalt jaktlag. Vildsvinens närvaro förväntas successivt minska, men vi kan inte räkna med att de försvinner helt. 

ANMÄL om jaktlaget får jaga från DIN TOMT -  FORMULÄR LÄNGRE NED PÅ SIDAN

STYRELSENS  samarbete med JAKTLAGET
Styrelsen har en arbetsgrupp med fokus på viltfrågorna inom området. En representant från gruppen har en ständig dialog med jaktledaren. Det finns två viltkameror för att kunna monteras upp på platser där vildsvinen har en frekventare närvaro så att jaktlaget kan få en uppfattning om vid vilken tid på dygnet som vildsvinen är på plats. Det har även anskaffats belysning för att kunna moteras i anslutning till tomter där vildsvinen skapar problem. 
Nu fortsätter vi med olika åtgärder för att förstärka arbetet med att nå vårt mål (se ovan). 

JAKTLAGETS samarbete med HERRESTA GÅRD
I samband med större drevjakter på Herresta gård jagar jaktlaget inne på vårt tomtområde med hundar i syfte att öka trycket och minska mängden vildsvin och rådjur i gränsområdet mellan markerna. 

Verksamhetsrapport Jakt och viltvård 2020 

Vill inleda med att först tacka för alla inrapporterade observationer som inkommit under året vilket underlättat i planeringen av våra jakter och åtgärder. Vill också tacka för det trevliga och positiva bemötande vi får när vi är ute och bedriver jakt och viltvård på tomtområdet.
Vildsvinens närvaro inom tomtområdet har även under 2020 varit mycket varierande. Vi har upplevt utifrån era observationsrapporter att vildsvinen uppträtt på olika platser vid olika tidpunkter på dygnet vilket försvårar möjligheten att komma åt dem. Förutom enskilda insatser, med vak- och pyrschjakt, under kvällar och nätter genomfördes även flertalet jakter med drivande/stötande hund inne på tomtområdet och det med största hänsyn mot er boende som var på området under dessa helger eller vardagar. Totalt sköts endast fem st. vildsvin inom tomtområdet under 2020 (15 st. under 2019). Följer också av att det har varit färre rapporter än under tidigare år
Kaninerna upplever vi fortfarande håller sig på en låg nivå efter kaningulsotens härjningar men vi har observerat en svag ökning av populationen. Börjar ni uppleva problem så rapportera via rapporteringsverktyget på hemsidan. Inga kaniner skjutna under året.
På styrelsens uppdrag har vi sedan hösten 2017 påbörjat med att, på ett förvaltningsmässigt bra sätt, minska mängden rådjur inom området. Under 2020 sköts sex st. rådjur (åtta st. under 2019) inom tomtområdet.
Vi har under de senaste åren haft ett bra samarbete med Fredrik Paus på Herresta gård. I samband med de större drevjakterna på Herresta gård så försöker vi samtidigt jaga inne på området med hundar i syfte att öka trycket och minska mängden vildsvin och rådjur i gränsområdet mellan markerna. Under 2020 genomfördes två st. jakter parallellt med jakt på Herresta Gård. Under dessa jakter påträffades endast rådjur, inga vilt fälldes vid dessa jakter.

På uppdrag av Herresta samfällighets styrelse
2021-04-02
Jan W Ödman
Jaktledare

Inriktningen för jaktlaget
- Att störa vildsvinen i området så att inga bofasta etableringar förekommer.
- Att genom avskjutning få vildsvinen att undvika samfällighetens marker.
- Att genomföra fortsatt jakt på rådjur för att minska skadeverkningar.
- Att genomföra skyddsjakt av kaniner med jämna mellanrum och vid behov.
- Att genomföra avskjutning av gäss samt skyddsjakt vid badplatser med jämna mellanrum och vid  behov.
- Att genomföra skyddsjakt på kråkor, räv och grävling efter framställan från samfälligheten.

Inventering pågår - får jaktlaget tillstånd att jaga från din tomt?
För att underlätta för jägarna att sitta pass och skjuta vildsvin när de vet var vildsvinen finns behövs en inventering av lämpliga tomter samt ett godkännande från tomtägare till de tomter som är lämpliga att skjuta ifrån. Ju fler som lämnar tillstånd desto bättre möjlighet får vi att mota bort vildsvinen.
Anmäl om du godkänner att jaktlaget jagar från din tomt om behov uppstår.
Jaktlaget gör en bedömning om tomten är lämplig.

Ge ditt godkännande här!

  • Ange både fastighetsbeteckning och din adress, tack.

Avskjutning 2021
4 vildsvin
1 rådjur

Avskjutning 2020
5 vildsvin
6 rådjur
2 harar

Avskjutning 2019 
15 vildsvin 
  8 rådjur
  1 skabbräv


Herresta Gård bedriver också jakt som minskar närvaro av vildsvin hos oss.

TIPS FÖR ATT MINSKA NÄRVARON AV VILDSVIN
  • Låt inte fallfrukt ligga framme det drar till sig vildsvin.
  • Sätt finmaskigt nät runt grönsaker och bärbuskar för att göra det svårare för kaninerna att komma åt dem.
  • Rishögar är perfekta gömställen för både vildsvin och kaniner. Elda upp de högar som finns på och i närheten av era tomter när detta är tillåtet att elda.

Anmäl alltid oönskat vilt till jaktlaget så att de får kännedom om var problemen finns och hur djuren rör sig.Tack !

Anmälan oönskat vilt

  • Ange om det gäller vildsvin, rådjur, kanin, älg eller annat
  • Vi behöver veta om du såg vilt eller om du sett skador av vilt
  • Förtydliga ovanstående observation