• Parkvård

Parkvård

Övergripande parkvård

Styrelsen beställer gallring inom våra  parkområdena för att de ska må bättre, för att det ska vara trevligt för de boende samt för att inte vildsvin ska vilja bo eller stadigt vistas inom området.

Herresta Godsförvaltning genomför gallringen, i samråd med HSF styrelse,
i etapper över flera år.

Prioriteringsordning framgår av kartan.
Område 2 gallras under 2020-2021. (Försenat pga den varma vintern 2019-2020)
 

Löpande skötsel

Vid våra gemensamma arbetsdagar underhåller arbetsområdena den parkmark som ligger närmast. Underhåll genom borttagande av sly, återställande efter vildsvin mm sker inom ramen för arbetsområdets ansvar och i samverkan med angränsande arbetsområden.

Föreningen har egna röjsågar. I samråd med dina arbetsledare kan du låna röjsåg och ta bort sly vid andra tillfällen än vid arbetsdagar.

Nedtagning av enstaka träd

Träd på parkmark får endast fällas av person med motorsågskörkort och efter tillstånd från styrelsen. Styrelsen kan ombesörja nedtagning av enstaka träd om det föreligger allmän fara att trädet står kvar eller om det finns ett gemensamt och förankrat intresse inom ett arbetsområde. Då budgeten för detta är begränsad sker det utifrån styrelsens prioritering av inkomna förfrågningar.